കർക്കിടകത്തിൽ പത്തില കറി

കർക്കിടകത്തിൽമുരിങ്ങയിലകഴിക്കരുതെന്ന്പറയുന്നതിന്റെകാരണംഎന്താണ്`? മറ്റുള്ളഇലകൾക്കൊന്നുംഇല്ലാത്തപ്രത്യേകതഎന്ത്കൊണ്ടാണ്മുരിങ്ങയിലക്ക്മാത്രംബാധകം ????

പണ്ട്കാലത്ത്മുരിങ്ങനട്ടിരുന്നത്കിണറിന്റെകരയിലായിരുന്നു. അതിനൊരുകാരണമുണ്ടായിരുന്നു. നില്ക്കുന്നപ്രദേശത്തെഭൂമിയിലെവിഷാംശംമുഴുവൻവലിച്ചെടുക്കാൻകഴിവുള്ളവൃക്ഷമാണ്മുരിങ്ങ . അങ്ങനെവലിച്ചെടുക്കുന്നവിഷാംശംഅതിന്റെതടിയിൽസൂക്ഷിച്ചുവക്കുകയുംചെയ്യും. എന്നാൽകടുത്തമഴയത്ത്തടിയിലേക്ക്അധികമായികയറുന്നജലംകാരണം, നേരത്തെസൂക്ഷിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നവിഷാംശത്തെകൂടിഉള്ക്കൊള്ളാൻതടിക്കുസാധിക്കാതെവരുന്നു. അങ്ങനെവരുമ്പോൾവിഷത്തെഇലയിൽകൂടിപുറത്തേക്ക്കളയാൻമുരിങ്ങശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെഇലമുഴുവൻവിഷമയമായിമാറുന്നു. വിഷംഇലയിൽഉള്ളത്കൊണ്ടാണ്കർക്കിടകത്തിൽകഴിക്കാൻസാധിക്കാത്തത്..

( കിണറിലേക്ക്ഊറിവരുന്നവിഷത്തെഎല്ലാംവലിച്ചെടുത്ത്കിണറ്റിലെവെള്ളത്തെശുദ്ദീകരിക്കാൻസാധിച്ചിരുന്നത്കൊണ്ടാണ്കിണറ്റിനരികിൽപണ്ട്മുരിങ്ങവച്ചുപിടിപ്പിച്ചിരുന്നത്)

കർക്കിടകത്തിൽകഴിക്കാൻപാടില്ലാത്തആഹാരമാണ്മുരിങ്ങയിലഎന്നല്ല.. വിരുദ്ധാഹാരമാണ്എന്നേവിവക്ഷയുള്ളൂ.. കർക്കിടകത്തിൽപഥ്യാഹാരത്തിനുപ്രാധാന്യംനല്കുന്നത്നല്ലത് ..

അതിൽസത്യംഉണ്ടായിരിക്കണം, പഴമക്കാർകാരണംപറയാതെപറഞ്ഞിരുന്നപലകാര്യങ്ങളുംഇപ്പോൾശാസ്രത്രീയമായിതെളിയുന്നു. അവർക്കുള്ളത്കേട്ടറിവാണ്, അതിലെകാരണംപറഞ്ഞുതരാൻഅറിയില്ല

വേരിൽഅടങ്ങിയിരിക്കുന്ന spirochin എന്നആൽക്കലോയ്ഡ്ആയിരിക്കണംപ്രശ്നക്കാരൻ. നാടികളെപ്രതികൂലമായിബാധിക്കുംഎന്നുപറയുന്നുവിക്കിപീഡിയായിൽ

പത്തിലകറിയിൽഉപയോഗിക്കുന്നഇലകൾ :- താള്, തകര, തഴുതാമ, മത്തനില, പയറില, ചേനയില, പച്ചചീര, കൂവളം, ചേമ്പിലപിന്നെ, ചൊറിയാണം( ചൊറിയൻതുമ്പ).... മുഴുവൻശരിആണോഎന്നറിയില്ല....

പഞ്ഞമാസക്കാലത്തെപ്രധാനവിഭവമാണ്പത്തിലതോരൻ. എന്നുവച്ചാൽപത്തുതരംഇലകൾകൊണ്ടുള്ളതോരൻഎന്നർത്ഥം. ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായഏത്ഇലയുംഎടുക്കാം. പയർ, തഴുതാമ, മത്ത, കുമ്പളം, ചീര, തകരഎന്നുതുടങ്ങിചൊറിയൻതുമ്പ(കൊടിത്തൂവ) വരെഎടുക്കുന്നവരുണ്ട്! ( സംഗതിഅപാരടേസ്റ്റാണെന്നാണ്കേൾവി. പക്ഷേഅരിഞ്ഞെടുക്കുന്നകാര്യംആലോചിച്ചാൽതന്നെനമുക്ക്കൈചൊറിയാൻതുടങ്ങുംഅല്ലെ..? ).
ഏതായാലുംഞാനുംഉണ്ടാക്കിഒരുപത്തിലത്തോരൻ. എല്ലാംതൊടിയിൽനിന്നുംതോട്ടുവക്കത്തുനിന്നുമൊക്കെപറിച്ചെടുത്തതുതന്നെ

 

1. താളിന്റെഇല - 10 തണ്ട്‌ 2. തകരയില - ഒരുപിടി 3. പയറില - 15 തണ്ട്‌ 4. എരുമത്തൂവയില - 10 തണ്ട്‌ 5. ചെറുകടലാടിഇല - ഒരുപിടി 6. മത്തന്ഇല - 10 എണ്ണം 7. കുമ്പളത്തില - 10 എണ്ണം 8. ചെറുചീരയില - ഒരുപിടി 9. തഴുതാമയില - ഒരപിടി 10. തൊഴകണ്ണിയില - ഒരുപിടിതയാറാക്കുന്നവിധംഇലകള്എല്ലാംശേഖരിച്ച്ശുദ്ധമായവെള്ളത്തില്നന്നായികഴുകിയെടുക്കുക. എല്ലാഇലകളുംഒരേസമയംശേഖരിക്കാന്ശ്രമിക്കുക. ഇലകള്വാടിരുചിനഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനാണിത്‌. വെള്ളത്തില്നന്നായികഴുകിയെടുത്തഇലകള്ചെറുതായിഅരിഞ്ഞെടുക്കുക. പത്തുകൂട്ടംഇലകളുംഉപ്പുചേര്ത്ത്നന്നായിവേവിച്ച്ചോറിന്കറിയായിഉപയോഗിക്കാം. ആവശ്യക്കാര്ക്ക്പച്ചമുളകുംതേങ്ങാചിരവിയതുംചേര്ത്ത്ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്‌. വെളിച്ചെണ്ണഅല്പംചേര്ക്കുന്നത്കറിക്ക്കൂടുതല്രുചിലഭിക്കാന്സഹായിക്കും

Add comment


Security code
Refresh

Additional information

A Solsolis Venture Other initiatives are